معرفی آکامیا

شرکت آکامیا از سال ۱۳۵۸ در تهران فعالیت خود را آغاز نموده است فعالیت شرکت آکامیا در حوزه های فناوری های نو پوشش ساختمانی (با تاکید بر جنبه های محیط زیستی و صرفه جویی) و همچنین تکنولوژی نو در کاهش مصرف انرژی در تأسیسات ساختمانی است .این شرکت در موضوعات فوق اعم از طراحی و تأمین اقلام مربوط، همواره پیشرو بوده است.

customers